Autyzm jest jednym z najcięższych zaburzeń rozwojowych. Przyczyny występowania autyzmu nie są określone (gr. autos – sam). Autyzm można określić jako stan niepełnosprawności rozwojowej, która polega na:

ZNACZNYCH ZABURZENIACH INTERAKCJI SPOŁECZNYCH (CZYLI CZĘŚCIOWE WYCOFANIE SIĘ Z REALNEGO ŻYCIA I ZAMKNIĘCIU SIĘ WE WŁASNYM ŚWIECIE):

 • zaburzenia w posługiwaniu się zachowaniami niewerbalnymi w celu nawiązywania interakcji społecznych np. zaburzony kontakt wzrokowy, wyraz twarzy, gesty itp.
 • brak adekwatnych do poziomu rozwoju związków z rówieśnikami (np. wzajemnie podzielane zainteresowania, aktywności, emocje)
 • brak spontanicznego dzielenia z innymi ludźmi radości, zainteresowań, osiągnieć, brak reakcji na emocje innych osób, słaba integracja zachowań społecznych, emocjonalnych i komunikacyjnych, brak pokazywania lub przynoszenia innym ludziom przedmiotów swego zainteresowania

ZABURZENIA W KOMUNIKOWANIU SIĘ (BRAK LUB ZABURZENIE MOWY):

 • opóźnienie lub brak rozwoju mowy
 • u osób z prawidłowym rozwojem mowy mogą występować znaczne zaburzenia zdolności inicjowania lub podtrzymywania rozmowy
 • używanie języka w sposób stereotypowy, idiosynkratyczny (echolalia, zamiany zaimków, liczne agramatyzmy, neologizmy, powtarzające się zadawanie pytań itp.) lub powtarzalny
 • brak zróżnicowanej, spontanicznej zabawy z udawaniem lub zabawy naśladującej role społeczne

ZABURZENIA ZACHOWANIA (OGRANICZONE, POWTARZAJĄCE SIĘ I STEREOTYPOWE WZORCE ZACHOWANIA)

 • zaabsorbowanie jednym lub kilkoma stereotypowymi i ograniczonymi wzorcami zainteresowań, których intensywność lub przedmiot są nietypowe
 • sztywne przywiązanie do specyficznych, niefunkcjonalnych zwyczajów lub rytuałów
 • stereotypowe i powtarzające się manieryzmy ruchowe (np. trzepotanie palcami, rękoma, kręcenie się, złożone ruchy całego ciała)
 • koncentracja na cząstkowych lub niefunkcjonalnych właściwościach przedmiotów (np. faktura, wydawane dźwięki przez zabawkę itp.)

 

Zaburzenie rozwojowe określane jako autyzm wysokofunkcjonujący. Przyczyny Zespołu Aspergera nie są do końca znane, za najbardziej prawdopodobne uznaje się defekty neurologiczne.

Objawy Zespołu Aspergera:

 • Zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Powierzchownie doskonały, ekspresyjny język
 • Formalny pedantyczny język
 • Nieadekwatna prozodia mowy, osobliwe cechy głosu
 • Błędna interpretacja znaczeń dosłownych i ukrytych
 • Ograniczona gestykulacja
 • Niezdarna lub niezręczna mowa ciała
 • Ograniczona mimika
 • Zaburzony kontakt wzrokowy
 • Zaburzenia wzajemnych interakcji społecznych
 • Brak chęci do nawiązywania relacji z rówieśnikami
 • Brak odczytywania i rozumienia sygnałów społecznych
 • Niewłaściwe społeczne i emocjonalne zachowania – agresja, autoagresja, opór, destrukcja, silne manifestowanie własnego zdania
 • Całkowicie pochłaniające i wąskie zainteresowania
 • Wykluczenie innych działań
 • Powtarzające się zaangażowanie w daną aktywność
 • Narzucanie codziennych zajęć i zainteresowań
 • Narzucanie sobie w różnych aspektach życia
 • Narzucanie innym swoich zainteresowań
 • Niezgrabność ruchowa
 • Brak giętkości myślenia, zachowania rutynowe

 

Zachowanie według zwolenników teorii behawioralnej zachowania ludzkie są kształtowane, utrzymywane oraz intensyfikowane poprzez mechanizmy pozytywnego i negatywnego wzmacniania. Dlatego też zachowania trudne także są wynikiem interakcji wydarzeń środowiskowych i osoby.

Zachowania trudne:

 • DESTRUKCYJNE
 • AGRESYWNE I AUTOAGRESYWNE
 • AUTOSTYMULACYJNE
 • ZAKŁÓCAJĄCE
 • RYTUALISTYCZNE
 • ZABURZENIA RYTMU POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH
 • NIEPRAWIDŁOWE REAKCJE EMOCJONALNE
 • NIEPRAWIDŁOWA MOWA

 

ADHD Zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością – nieustępująca nieuwaga oraz/lub nadaktywność – impulsywność

Objawy

 • Często nie jest w stanie się skupić na szczegółach lub z braku ostrożności popełnia błędy podczas zajęć szkolnych
 • Często ma problemy ze skupieniem uwagi na zadaniach lub zabawie
 • Często sprawia wrażenie jakby nie słuchał co się do niego mówi
 • Często nie stosuje się do instrukcji i ma trudności z kończeniem zadań szkolnych, obowiązków domowych
 • Często ma trudności z organizacją zadań i aktywności, brak umiejętności zarządzania czasem
 • Często niechętnie angażuje się w aktywności wymagające dłuższego wysiłku umysłowego, unika ich lub z nimi zwleka
 • Często gubi przedmioty niezbędne do realizacji zadań lub działań
 • Często łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych
 • Często zapomina o codziennych sprawach
 • Często wykonuje niespokojne ruchy rękoma lub stopami, wierci się na siedzeniu
 • Często wstaje z miejsca w sytuacjach wymagających pozostanie na miejscu
 • Często przesadnie biega lub wspina się, gdy jest to niewłaściwe
 • Często ma trudności ze spokojną zabawą lub wypoczynkiem
 • Często jest w ruchu lub działa
 • Często jest przesadnie gadatliwy
 • Często udziela odpowiedzi, zanim zostanie sformułowane pytanie
 • Często ma trudności z oczekiwaniem na swoją kolej
 • Często przerywa innym lub narzuca się